Historie

1969-1979 Het begin

Oprichting Jongerenparochie in de Caroluskapel bedoeld voor middelbare scholieren uit Roermond en omgeving met kapelaan Piet van Can. Al gauw wordt de naam veranderd in ‘Jonge Kerk Roermond’, om aan te geven dat inspiratie werd gevonden in het leven van de eerste christengemeenschappen en dat werd gezocht naar een verbinding tussen wat er gebeurde in de liturgie en wat er in de maatschappij aan de hand was. Activiteiten van Amnesty International, het IKV, Vrouwen voor Vrede, de Wereldwinkel en Ontwikkelingssamenwerking kregen daarom ruime aandacht. Als in 1972 Jo Gijsen wordt benoemd tot bisschop van Roermond leidt dit ertoe dat vanuit bisdom en dekenaat steeds kritischer naar de ontwikkeling van de Jonge Kerk wordt gekeken. In 1978 wordt de Jonge Kerk lid van de Basisbeweging Nederland (BBN) en verandert haar naam in ‘Oecumenische Basisgroep Jonge Kerk Roermond’. Ondertussen is een nieuwe structuur ontstaan waarin een bestuur, gevormd door leden van de gemeenschap in de stijl van een basisdemocratie samenwerkt met en gestuurd wordt door werkgroepen op het gebied van liturgie, koor, onderling pastoraat, vluchtelingenwerk, mondiale problematiek. In deze jaren groeit het oecumenische karakter van de gemeenschap

1979-1989 Het losmaken

Na de benoeming van Piet van Can tot pastoor in Brunssum tracht het bisdom met de benoeming van een nieuwe jongerenpastor de klok terug te draaien. De samenwerking wordt na een half jaar beëindigd en met steun van de Redemptoristen in Roermond wordt de jonge redemptorist Jos Slabbers, zojuist afgestudeerd aan de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat (HTP) in Heerlen, aangesteld als door de eigen gemeenschap betaalde pastor.

De Caroluskapel wordt in 1984 gerestaureerd en dit is voor het bisdom de aanleiding de Jonge Kerk haar huisvesting te ontnemen. Een jaar lang vinden wij een onderkomen bij de reformatorische gemeenschap in de Minderbroederskerk. In 1985 betrekken wij de Ursulakapel die met eigen geld en ondersteuning van Nederlandse religieuzen wordt gefinancierd en met behulp van vrijwilligers wordt opgeknapt. Voortaan beschikt Basisgroep Jonge Kerk Roermond over een eigen ruimte, die gelukkig nog beter dan de Caroluskapel geschikt blijkt te zijn voor vieringen. Tevens hebben we sindsdien een met de kapel verbonden eigen vergaderlokaal.

1989-2016 Inspirerende vrouwen als pastor en restauratie Ursulakapel

Jos Slabbers vertrekt en wordt – geheel in de geest van oecumene en gelijkberechtiging van man en vrouw – opgevolgd door Margreet Spoelstra, van reformatorische huize en afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit in Utrecht. In 1991 ontstaat door brand na een inbraak grote schade aan het interieur van de kapel. Weer vinden wij een onderkomen in de Minderbroederskerk, net zoals de reformatorische gemeenschap enige jaren later na de aardbeving twee jaar in de Ursulakapel zal worden opgevangen.

Margreet Spoelstra vindt een nieuwe baan in 1998 en gaat werken in het ziekenhuispastoraat in Tilburg. Haar opvolgster is pastor Manon Bommer pastoraal theologe (UTP).

De Ursulakapel wordt aangewezen als Rijksmonument in 2001. Daarmee is een goede financiële basis gelegd voor de al lang noodzakelijke restauratie van het kerkgebouw.

Manon Bommer vertrekt in 2007 om te gaan werken in de Oostelijke Mijnstreek als pastor in verpleeghuizen. Zij wordt opgevolgd door drs. Anne-Francine van Gogh afgestudeerd aan de KTU Amsterdam. In 2009 vieren wij feestelijke het feit van 40 jaar Basisgroep Jonge Kerk Roermond.

In 2011 sluiten we de eerste fase van het restauratieproject van de Ursula kapel af. Gezocht wordt naar nieuwe fondsen om de verdere restauratie ter hand te nemen. Eind 2012 neemt drs Olga van Kollenburg de taak als pastor over wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van Anne-Francine. In 2014 verwerft de Jonge Kerk het label Fair Trade Kerk.

2015 De tweede fase van de restauratie van de Ursulakapel wordt uitgevoerd. De restauratie van de kapel is hiermee afgerond.

2016 De Jonge Kerk verwerft het certificaat “Vergeet mij niet” voor een dementievriendelijke kerk.

2018 In februari 2018 wordt Paul ten Hacken benoemd als pastor van de Jonge Kerk.