Privacy Reglement

Stichting Jonge Kerk Roermond hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Jonge Kerk Roermond houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen zijn beschreven in de laatste alinea van dit document.
  Het type persoonsgegevens zijn beschreven in het document AVG_verwerkingsregister 2018.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Jonge Kerk Roermond zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien U na het doornemen van ons Privacy Reglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

De wet voorziet in de volgende rechten:

 • inzagerecht
 • recht op rectificatie
 • recht op vergetelheid
 • recht op beperking van verwerking
 • recht op kennisgevingsplicht
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens
 • recht op bezwaar

  Mocht een beroep willen op Uw inzagerecht t.a.v. AVG dan neemt U contact op met de secretaris van het bestuur via info@jongekerkroermond.nl.

Doelen

 1. Administratieve doeleinden ten behoeve van de ingeschrevenen van de Jonge Kerk
 2. Persoonsgegevens medewerkers; te weten de pastor en de dirigent van het koor.
 3. Communicatie en informatie
  – Nieuwsbrief (Peilertje) ten behoeve van de ingeschrevenen van de Jonge Kerk.
  – Uitnodigingen voor bijzondere bijeenkomsten.
  – Extra informatie vanuit andere organisaties verwant met de Jonge Kerk.